دوره های در حال اجرا

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شرکت ها تعداد فراگیران ساعت دوره نفر ساعت نفر ماه
آشنایی و پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی - 58 1401/3/7 1401/3/23 توزیع برق هرمزگان, 66

16

1056 8.8
تناسب اندام - 27 1401/2/31 1401/3/9 برق منطقه ای هرمزگان, 639

8

5112 42.6
منشور حقوق شهروندی - 49 1401/2/26 1401/3/10 مدیریت تولید برق لوشان, 287

6

1722 14.35
احکام زندگی در اسلام - 20 1401/2/24 1401/3/10 برق منطقه ای استان تهران, 845

20

16900 140.8
جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت - 39 1401/2/17 1401/3/9 توزیع برق گلستان, توزیع خراسان جنوبی, 249

6

1494 12.45

کل فراگیران دوره های در حال اجرا

2086

تعداد کاربران ورودی هفته اخیر

1389

تعداد دوره ها

5