دوره های در حال اجرا

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شرکت ها تعداد فراگیران ساعت دوره نفر ساعت نفر ماه
مدیریت امنیت اطلاعات -B1 1398/1/27 1398/2/7 شرکت فراز آب, 7 0 0

کل فراگیران دوره های در حال اجرا

7

تعداد کاربران ورودی هفته اخیر

170

تعداد دوره ها

1